Message from the Rector

Message from the Rector

දයාබර විද්‍යාර්ථිනි,

ඔබ සැම සුවෙන් ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු. ඔබ හෝ ඔබගේ පවුලේ කිසියෙකු මේ භයානක කොවිඩ් – 19 වෛරසය අසාදනය වී ඇත්නම් නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී තුමියගේ ඊමේල් ලිපිනයට (dr@spc.cmb.ac.lk) දැනුවත් කරන්න.

පවතින තත්වය හමුවේ ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අප විසින් දැනටමත් අන්තර්ජාල ඉගැනුම් පද්ධතිය (learning Management System- LMS) සක්‍රිය කර ඇත. මේ සඳහා දැනටමත් විද්‍යාර්ථින් සම්බන්ධ වී සිටීම සතුටට කරුණකි. ඉදිරියේදී සියලුම පාඨමාලා මේ හරහා ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කර සිටින අතර මේ සඳහා පහත වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සම්බන්ධ විය හැක.

Sri Palee Campus LMS – https://lms.spc.cmb.ac.lk

අන්තර්ජාල ඉගැනුම් පද්ධතිය (LMS) සඳහා ඇතුළු වීමට ඔබට යම් ගැටළුවක් ඇත්නම්  rajesh@spc.cmb.ac.lk හෝ samantha@spc.cmb.ac.lk    ඊමේල් ලිපිනයන්ට දැනුවත් කරන්න  

මණ්ඩපාධිපති,

ශ්‍රී පාලී මණ්ඩපය.