ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ හා සේවකයන්ගේ දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ විමසා බැලීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාව විසින් කමිටු දෙකක් පත්කර ඇත.


2022 වසරේ සිට මෙම කමිටු ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ඔබට යම් දුක්ගැනවිල්ලක් තිබේ නම් පහත සඳහන් ආකෘති පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති පරිදි කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.


ශිෂ්‍ය හා සේවක දුක්ගැනවිලි පිළිබද පැමිණිලි කිරීම සදහාවූ පහත සදහන් ආකෘති පත්‍ර බාගත කර දී ඇති උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්න.

Application for Students

Application for Staff