යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 2023 ඔක්තෝබර් මස 14 වන දින සිට 24 වන දින දක්වා ශ්‍රී පාලී මණ්ඩප පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

Instructions for the Aptitude Test

යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සඳහා උපදෙස් (ඔබ විසින් පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටිය යුතු ආකාරය, පිළිපැදිය යුතු උපදෙස් සහ රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛණ සහ භාණ්ඩ)

Eligibility list

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය – 2023

සුදුසුකම් ලැබූවන්ගේ නාම ලේඛණය (Eligibility List) ඉදිරිපස ඔබගේ අයදුම්කළ පාඨමාලාව තේරීමෙන් (Click) ලබාගත හැක.

Admission Cards for the Candidates:

ඔබගේ විභාග අංකයට අදාල ඇතුලත්වීමේ කාඩ්පත (Admission Card), ඉදිරිපස ඔබගේ අයදුම්කළ පාඨමාලාව තේරීමෙන් පසු සොයා බාගත (Download) කර ගන්න.