අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම.

අනධ්‍යයන හා පරිපාලන කාර්යමණ්ඩලවල වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් නතර කර තිබු කොළොඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ සිසුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු 2019.10.16 වන දින ආරම්භ වේ.
නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී,
ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය.